Strona główna  »  klaster Mazovia
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Klaster Mazovia

KLASTER KOSMICZNY MAZOVIA (KKM)

We wrześniu 2007 na Mazowszu zidentyfikowany został kosmiczny klaster. Długoletnia i intensywna współpraca działających w regionie podmiotów związanych 139345main_image_feature_467_ys_2_100z sektorem technologii kosmicznych oraz technik satelitarnych, dzięki zawiązaniu oficjalnego porozumienia kooperacyjnego, uzyskała nową – komplementarną do dotychczasowej – jakość organizacyjną i formalną.

 

CZYM JEST KLASTER?

W rozumieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) klaster jest przestrzenną i sektorową koncentracją podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze.

DLACZEGO?

Sektor podmiotów, które w swej działalności bazują na wykorzystaniu technik satelitarnych i rozwoju technologii kosmicznych traktuje się (obok przemysłu lotniczego i zbrojeniowego) jako lokomotywę innowacyjności gospodarek regionów i państw.

W Polsce, znakomita większość podmiotów gospodarczych tej branży, zasilana wsparciem merytorycznym centrów naukowych i akademickich, skoncentrowana jest w regionie mazowieckim. W tej grupie znajdują się podmioty o zróżnicowanej wielkości, profilu i potencjale – od niewielkich firm działających na rynku aplikacji satelitarnych po duże koncerny wytwarzające „twarde” technologie, dla których opracowywanie i wdrażanie technologii kosmicznych to jedynie kilkuprocentowy ułamek ich działalności. Intersektoralność klastra pozwala na jasne wyodrębnienie płaszczyzny wspólnych interesów w obrębie której mogą realizować się formalne i nieformalne więzy kooperacyjne pomiędzy partnerami. W ten sposób, pomimo iż podmioty KKM w wielu sytuacjach konkurują ze sobą na rynku, równocześnie często współdziałają przy realizacji większych przedsięwzięć lub inicjatyw korzystnych dla całego sektora. W niektórych przypadkach nieformalne więzy kooperacyjne między partnerami KKM datować można na lata wstecz.

 

PO CO?

Celem wzmacniania struktury klastra kosmicznego na Mazowszu jest jeszcze większa intensyfikacja operacyjnych powiązań między podmiotami sektora. Kooperacja ma sprzyjać merytorycznej i świadomościowej gotowości do podjęcia wspólnych i spójnych działań na rzecz przedsięwzięć z zakresu rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystania technik satelitarnych, które mogą pojawić się w bliskiej i dalszej przyszłości.

Specyfika sektora kosmicznego tak na świecie, jak i w Polsce przejawia się w tym, że firmy działające w branży są zmuszone jednocześnie ze sobą konkurować, ale i ściśle współpracować na rzecz projektów i przedsięwzięć, których złożoność wykracza poza możliwości jednego podmiotu. Misje kosmiczne czy dostarczanie zaawansowanych aplikacji satelitarnych wymaga współdziałania i zespolonego wysiłku nie jednego, ale często grupy jednostek.

Szybki rozwój i efektywność funkcjonowania podmiotów w klastrze, poprzez produkty, usługi, know-how, technologie i nowoczesne procesy wytworzone w jego ramach stymuluje społeczno-ekonomiczny rozwój regionu, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, także w skali ogólnokrajowej.

KTO?

Obecnie KKM skupia 20 członków:

 • Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

 • Autoguard S.A.

 • Centrum Badań Kosmicznych PAN

 • Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej Radwar S.A.

 • Eurosense Sp. z o.o.

 • Geosystems Polska Sp. z o.o.

 • Instytut Geodezji i Kartografii

 • Instytut Lotnictwa

 • Instytut Łączności

 • Politechnika Warszawska

 • Polspace Sp. z o.o.

 • Przemysłowe Centrum Optyki S.A.

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji

 • Qued Sp. z o.o.

 • Robotics Inventions Sp. z o.o.

 • Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych S.A.

 • Techmex S.A.

 • Technoport Warszawa S.A.

 • Towarzystwo Manadżerów S.A.

 

KOORDYNAROTORZY

Formalną rolę koordynującą części wspólnych działań KKM przyjęła na siebie Agencja Rozwoju Mazowsza SA. Stałego wsparcia merytorycznego udziela jej Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej, autonomiczna jednostka Centrum Badań Kosmicznych PAN.

WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

Duża otwartość na współpracę stymuluje rozwój i poszerzanie się grona członków klastra, i to zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i międzynarodowej. Powiązanym silnymi więzami kooperacyjnymi partnerom spoza regiony KKM zapewnia uczestnictwo dzięki formule członkostwa stowarzyszonego.

W wymiarze międzynarodowym w ramach procesu narodowych konsultacji projektu BSR InnoNet (The Balic Sea Region Innovation Network) w Ministerstwie Gospodarki w grudniu 2007 KKM został zidentyfikowany jako klaster międzybranżowy o dużym potencjalne rozwojowym i innowacyjnym. Projekt BSR InnoNet ma na celu utworzenie ram koncepcyjnych dla formułowania polityki wspierania międzynarodowych klastrów w regionie Morza Bałtyckiego oraz ocenę ich działalności, opracowanie wspólnych programów proinnowacyjnych skupionych na rozwoju klastrów.

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej