Strona g│ˇwna  »  Obserwacje satelitarne
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Obserwacje satelitarne

GMES – GLOBAL MONITORING FOR ENVIRONMENT AND SECURITY (Globalny Monitoring dla ┼Ürodowiska i Bezpiecze┼ästwa)

GMES to wspólna inicjatywa Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej realizowana w ramach Europejskiej Polityki Kosmicznej. Jej celem jest stworzenie mo┼╝liwo┼Ťci wykorzystania technik zdalnej obserwacji Ziemi dla potrzeb ochrony ┼Ťrodowiska i szeroko rozumianego sektora bezpiecze┼ästwa. GMES dostarczy u┼╝ytkownikom instytucjonalnym i indywidualnym wiarygodnych i precyzyjnych informacji o szeregu zastosowa┼ä, obejmuj─ůcych w szczególno┼Ťci ochron─Ö, monitoring i zarz─ůdzanie ┼Ťrodowiskiem; bezpiecze┼ästwo; gospodark─Ö przestrzenn─ů; oraz zarz─ůdzanie kryzysowe.
logo_centre_203
Program GMES anga┼╝uje unijne i narodowe komponenty do wspólnego systemu obserwacji Ziemi. Jego zadaniem jest utworzenie platformy zbieraj─ůcej dane pochodz─ůce z ró┼╝nych ┼║róde┼é - satelitarnych, powietrznych, morskich i naziemnych. Nast─Öpnie – po przetworzeniu i interpretacji – dane te b─Öd─ů udost─Öpniane w postaci innowacyjnych, optymalnych kosztowo, zrównowa┼╝onych i przyjaznych u┼╝ytkownikom produktów i us┼éug.

 


Produkty i usługi programu GMES

Zgodnie z decyzj─ů Rady Europejskiej, pierwsze serwisy operacyjne GMES zosta─ç uruchomione ju┼╝ od roku 2008. Wybrano trzy obszary jako tzw. „szybkie ┼Ťcie┼╝ki” (fast tracks):arkhangelsk_mer_l_400

 • U┼╝ytkowanie i pokrycie terenu (Land cover) - b─Ödzie oferowa─ç bezp┼éatne obrazy satelitarne w ró┼╝nych skalach i z prawem do wielokrotnego u┼╝ycia. Na ich podstawie maj─ů powsta─ç:
  • Mapy u┼╝ytkowania Ziemi na terytorium ca┼éej Europy w nawi─ůzaniu do inwentaryzacji i monitorowania u┼╝ytkowania terenu w krajach cz┼éonkowskich (dla realizacji polityk i celów UE oraz potrzeb krajów cz┼éonkowskich).
  • Mapy pokrycia terenu w skali lokalnej (dla planowania rozwoju miast, budownictwa, modelowania przestrzennego ha┼éasu, górnictwa, monitorowania obszarów, na których zachodz─ů szybkie zmiany, etc.).
 • Zarz─ůdzanie kryzysowe (GMES – INSCRIT) - rozwinie mechanizmy pozwalaj─ůce na szybki dost─Öp do aktualnej informacji o stanie i rozwoju sytuacji kryzysowej (zarówno w przypadku zagro┼╝e┼ä naturalnych, jak i przemys┼éowych) dla wszystkich s┼éu┼╝b pa┼ästwowych i instytucji zaanga┼╝owanych w jej opanowywanie. System ten ma obejmowa─ç:
  • Przygotowanie s┼éu┼╝b do odpowiedzi na kryzys (pre-crises)
  • Reagowanie kryzysowe (crises response)
  • Likwidacj─Ö skutków kryzysu (post-crises)
 • Monitorowanie morza i strefy przybrze┼╝nej - b─Ödzie dostarcza─ç systematyczne informacje odno┼Ťnie stanu mórz i oceanów, oparte na danych z obserwacji i modelowania ró┼╝norakich zjawisk.. Pozwoli to na diagnozowanie stanów akwenu i prognozowanie jego przeobra┼╝e┼ä oraz reakcji na ró┼╝ne formy dzia┼éania w tym ┼Ťrodowisku. Informacje te b─Öd─ů wykorzystywane np. dla zapewnienia bezpiecze┼ästwa na morzu, monitorowania i zwalczania skutków wycieków ropy, katastrof morskich etc., u┼╝ytkowania surowców morskich, zarz─ůdzania stref─ů przybrze┼╝n─ů czy ochrony ┼Ťrodowiska naturalnego mórz i oceanów.

Techniki obserwacji Ziemi umo┼╝liwiaj─ů uzyskiwanie zwi─Öz┼éych i powtarzaj─ůcych si─Ö informacji na temat ka┼╝dego z obszarów geograficznych oraz wszystkich obiektów sztucznych i naturalnych, jakie si─Ö tam znajduj─ů. Program GMES posiada dwa wymiary – obok informacji ┼Ťrodowiskowych oferuje produkty przydatne dla szeroko rozumianego sektora bezpiecze┼ästwa. Ró┼╝norodno┼Ť─ç systemów zdalnej obserwacji Ziemi pozwala dobra─ç najlepsze rozwi─ůzania do potrzeb u┼╝ytkownika.
Kluczowym u┼╝ytkownikiem produktów i us┼éug GMES stanie si─Ö przede wszystkim administracja centralna i samorz─ůdowa, a tak┼╝e w mniejszym stopniu sektor prywatny oraz jednostki naukowo-badawcze. Wachlarz dziedzin wykorzystuj─ůcych us┼éugi programu GMES jest bardzo szeroki i obejmuje mi─Ödzy innymi:
 • Monitorowanie stanu ┼Ťrodowiska naturalnego oraz przeciwdzia┼éanie i monitorning zagro┼╝e┼ä ekologicznych (zarówno w skali ca┼éego kraju, jak i poszczególnych regionów);
 • Zarz─ůdzanie danymi oraz rozwój i aktualizacja systemów informacji przestrzennej dla administracji centralnej i lokalnej; Systemy zarz─ůdzania ryzykiem;  Systemy informacji dla zarz─ůdzania kryzysowego i w misjach humanitarnych (dla potrzeb policji, stra┼╝y po┼╝arnej, ratownictwa itp.);
 • Monitoring morza i strefy przybrze┼╝nej (transport i gospodarka morska, rybo┼éówstwo itp.);
 • Rolnictwo (np. kontrola systemu IACS);
 • Badania atmosfery;
 • Wspieranie rozwoju regionalnego.


Us┼éugi i produkty programu GMES stan─ů si─Ö istotnym narz─Ödziem wykorzystywanym przez administracje szczebla regionalnego i lokalnego pa┼ästw UE.

W bud┼╝ecie Unii Europejskiej na lata 2007 - 13 na realizacj─Ö projektu GMES przewiduje si─Ö fundusze w wysoko┼Ťci 1,2 mld euro, czyli 85% ┼Ťrodków przeznaczonych na europejsk─ů polityk─Ö kosmiczn─ů w 7 Programie Ramowym. Z polskiej perspektywy kluczowym wyzwaniem staje si─Ö zarówno efektywne wykorzystanie tych ┼Ťrodków finansowych, jak i wykorzystanie szerokiego wachlarza produktów i us┼éug z zakresu informacji przestrzennej i ┼Ťrodowiskowej oferowanych dzi─Öki realizacji programu GMES.


Strona: « poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  nastŕpna »

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej