Strona g│ˇwna  »  archiwum news├│w
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Archiwum wiadomo┼Ťci
Pierwszy nab├│r wniosk├│w na projekty PECS

Pierwszy nabór wniosków na projekty PECS zako┼äczony

10 wrze┼Ťnia 2007 roku Ministerstwo Gospodarki zako┼äczy┼éo przyjmowanie pierwszej serii wniosków na projekty w ramach Planu dla Europejskich Pa┼ästw Wspó┼épracuj─ůcych (PECS).

W ramach konk ursu PECS zosta┼éo zg┼éoszonych 47 wniosków projektowych, co ┼Ťwiadczy o silnym zainteresowaniu polskich podmiotów wspó┼éprac─ů z Europejsk─ů Agencj─ů Kosmiczn─ů, oraz o du┼╝ym potencjale rozwojowym polskiego sektora kosmicznego - jednego z najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych segmentów gospodarki ┼Ťwiatowej. Wnioskowana kwota ┼Ťrodków finansowych znacznie przekroczy┼éa szacunki ekspertów, co w perspektywie najbli┼╝szych lat mo┼╝e oznacza─ç konieczno┼Ť─ç zwi─Ökszenia udzia┼éu finansowego Polski w PECS. Powo┼éany przez Ministra Gospodarki Zespó┼é do spraw przygotowania projektu karty dzia┼éa┼ä Programu dla Europejskich Pa┼ästw Wspó┼épracuj─ůcych Europejskiej Agencji Kosmicznej przeprowadzi┼é wst─Öpn─ů ocen─Ö wniosków projektowych zg┼éoszonych w ramach konkursu PECS. Wnioski spe┼éniaj─ůce kryteria Programu dla Europejskich Pa┼ästw Wspó┼épracuj─ůcych zostan─ů przekazane na pocz─ůtku pa┼║dziernika 2007 r. do Europejskiej Agencji Kosmicznej, kt& oacute;ra dokona ostatecznej selekcji projektów. Wybrane projekty po zaakceptowaniu przez ESA stworz─ů Kart─Ö dzia┼éa┼ä PECS.

PROGRAM PECS

Program PECS jest zaawansowan─ů form─ů wspó┼épracy z Europejsk─ů Agencj─ů Kosmiczn─ů (ESA), w której Polska posiada status Europejskiego Pa┼ästwa Wspó┼épracuj─ůcego z ESA.

Program PECS jest realizowany w oparciu o Porozumienie o Europejskim Pa┼ästwie Wspó┼épracuj─ůcym mi─Ödzy Rz─ůdem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejsk─ů Agencj─ů Kosmiczn─ů, podpisane w dniu 27 kwietnia 2007 r.

Polskie podmioty, które wezm─ů udzia┼é w programie PECS stan─ů si─Ö cz┼éonkami mi─Ödzynarodowych konsorcjów realizuj─ůcych projekty ESA.

Program PECS umo┼╝liwia polskim przeds i─Öbiorstwom oraz instytucjom zwi─ůzanym z sektorem kosmicznym udzia┼é w projektach realizowanych przez ESA i wykorzystanie ┼Ťrodków w wysoko┼Ťci co najmniej 5 milionów euro w ci─ůgu 5 lat. Porozumienie Polska-ESA przewiduje tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç podwy┼╝szenia przez stron─Ö polsk─ů sk┼éadki ju┼╝ w czasie trwania programu PECS, zw┼éaszcza w przypadku du┼╝ego zainteresowania i nadsubskrybcji wniosków sk┼éadanych przez polskich przedsi─Öbiorców i konsorcja.

Konkurs Ministerstwa Gospodarki

Og┼éoszony przez Ministerstwo Gospodarki konkurs na sk┼éadanie fiszek projektowych PECS trwa┼é od 1 lipca do 10 wrze┼Ťnia br.

Do sk┼éadania wniosków uprawnione by┼éy polskie przedsi─Öbiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, edukacyjne i inne podmioty samodzielnie lub w ramach tworzonych przez siebie konsorcj&oacu te;w.


Zakres projektów:

Ka┼╝dy z proponowanych projektów musia┼é dotyczy─ç tematyk, które s─ů okre┼Ťlone w Planie dla Europejskich Pa┼ästw Wspó┼épracuj─ůcych (PECS), zgodnie z Za┼é─ůcznikiem 1 do Porozumienia z ESA, którymi s─ů:

· nauki o przestrzeni kosmicznej ("space science"), w szczególno┼Ťci astronomii pozaatmosferycznej i astrofizyki, eksploracji Uk┼éadu S┼éonecznego i fizyki powi─ůza┼ä S┼éo┼äce-Ziemia;

· bada┼ä i zastosowa┼ä obserwacji Ziemi, w szczególno┼Ťci monitorowania ┼Ťrodowiska, a tak┼╝e meteorologii, aeronomii i geodezji;

· telekomunikacji, w szczególno┼Ťci demonstracji us┼éug ┼é─ůczno┼Ťci i nawigacji satelitarnej;

· bada┼ä w ┼Ťrodowisku mikrograwitacji, w szczególno┼Ťci biologii i medycyny oraz in┼╝ynierii materia┼éowej;

· in┼╝ynierii i wykorzystania segmentu naziemnego.


Typy projektów:

Kategorie dzia┼éa┼ä w ramach PECS, okre┼Ťlone przez Za┼é─ůcznik 1 do Porozumienia z ESA, obejmuj─ů:

· technologie i wyposa┼╝enie zwi─ůzane z opcjonalnymi programami ESA, które nie s─ů obj─Öte ┼Ťcie┼╝k─ů krytyczn─ů realizacji programów ESA (non-critical path technology);

· projekty naukowe i/lub eksperymenty;

· wykorzystywanie danych;

· wsparcie dla ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw.


Priorytet owe obszary (kryteria oceny projektów):

Zgodnie z opracowanymi przez specjalny zespó┼é Ministerstwa kryteriami - przy wyborze projektów, które zostan─ů przekazane do ESA, preferencje uzyska┼éy:

· Projekty z obszarów: in┼╝ynierii kosmicznej (wraz z segmentem naziemnym), satelitarnych obserwacji Ziemi, telekomunikacji, nawigacji satelitarnej oraz projekty zwi─ůzane z programem edukacyjnym ESA w w/w obszarach;

· Projekty od nosz─ůce si─Ö do planowanych i bie┼╝─ůcych projektów ESA, znajduj─ůcych si─Ö w chwili rozpatrywania wniosku w fazie realizacyjnej A i B oraz we wst─Öpnej fazie C;

· Projekty zg┼éoszone przez naukowo-przemys┼éowe konsorcjum podmiotów polskich (z udzia┼éem przynajmniej jednego partnera przemys┼éowego), w szczególno┼Ťci, gdy partner przemys┼éowy sprawuje rol─Ö lidera konsorcjum;

· Projekty, których spodziewanym efektem b─Ödzie wytworzenie nowej technologii (w tym tak┼╝e oprogramowania, us┼éugi lub know-how), które b─Öd─ů mog┼éy nast─Öpnie by─ç spo┼╝ytkowane przez polskiego uczestnika w projekcie (s┼éu┼╝─ůc zwi─Ökszaniu jego potencja┼éu innowacyjnego);

· Projekty, których rezultaty (informacje/produkty/us┼éugi/know-how) b─Öd─ů przydatne i mo┼╝liwe do wykorzystania przez podmioty administracji publicznej w Polsce;

· Projekty zg┼éoszone przez polskie podmioty, których potencja┼é umo┼╝liwia realne osi─ůgni─Öcie zamierzonych celów przedsi─Öwzi─Öcia i sprawn─ů wspó┼éprac─Ö z ESA i partnerami zagranicznymi.


Ocena projektów:

Pierwsze spotkanie Zespo┼éu do spraw przygotowania projektu karty dzia┼éa┼ä Programu dla Europejskich Pa┼ästw Wspó┼épracuj─ůcych Europejskiej Agencji Kosmicznej, oceniaj─ůcego projekty odby┼éo si─Ö w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w dniu 13 wrze┼Ťnia br. Cz┼éonkowie Zespo┼éu dokonali oceny na podstawie kryteriów zawartych w dokumencie Karta Oceny Projektów dost─Öpnym na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Og┼éoszenie wyników konkursu:

Wyniki konkursu w postaci listy projektów zaakceptowanych do przed┼éo┼╝enia ESA og┼éoszono na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki w ci─ůgu 20 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu sk┼éadania wniosków.


Dalszy przebieg prac:

Wyselekcjonowane zgodnie z kryteriami wnioski przekazano do ESA, gdzie po konsultacjach z odpowiednimi jednostkami programowymi Agencji nast─ůpi ostateczne wy┼éonienie projektów i instytucji polskich zaproszonych do wspó┼épracy z ESA w ramach programu PECS. Dalszy harmonogram uzale┼╝niony b─Ödzie od przebiegu uzgodnie┼ä wed┼éug wewn─Ötrznych procedur ESA. Przyj─Öcie przez ESA i Polsk─Ö ostatecznej wersji Karty dzia┼éa┼ä PECS powinno nast─ůpi─ç przed ko┼äcem kwietnia 2008 r., co otworzy drog─Ö do rozpocz─Öcia realizacji uzgodnionych projektów.

Dodatkowe informacje
Informacje o tocz─ůcych si─Ö obecnie i planowanych projektach ESA mo┼╝na znale┼║─ç na stronie Portalu Przemys┼éowego ESA http://www.esa.int/home-ind/index.html.

Szczegó┼éow─ů list─Ö obecnych i przysz┼éych projektów ESA mo┼╝na znale┼║─ç w Elektronicznym Systemie Zaprosze┼ä do Sk┼éadania Ofert EMITS: http://emits.esa.int/emits/owa/emits.main
Ju┼╝ obecnie bez posiadania specjalnego has┼éa pod powy┼╝szym adresem mo┼╝na znale┼║─ç podstawowe informacje o bie┼╝─ůcych i planowanych projektach.
Umowa PECS przewiduje, i┼╝ po jej ratyfikowaniu, zainteresowane przedsi─Öbiorstwa zarejestrowane w Polsce uzyskaj─ů dost─Öp do szczegó┼éowych informacji systemu EMITS (w formule "tylko do wgl─ůdu" dla programów Agencji i pe┼énej formule dla dzia┼éa┼ä uj─Ötych w PECS oraz wspólnych programów ESA i UE).

Dodatkowe informacje dost─Öpne s─ů równie┼╝ na stronie internetowej Pols kiej Platformy Technologii Kosmicznych: http://www.spacetech.pl (zw┼éaszcza zak┼éadka "Niezb─Ödnik przedsi─Öbiorcy").

Warto wiedzie─ç, ┼╝e ESA od kilku lat k┼éadzie du┼╝y nacisk na wsparcie udzia┼éu ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw (MSP) przy dokonywanych przez siebie zamówieniach. Dzia┼éania takie realizuje si─Ö przy pomocy dedykowanych do tego celów instrumentów, jak np. ograniczanie pewnych dzia┼éa┼ä wy┼é─ůcznie do MSP, czy zach─Öcanie du┼╝ych przedsi─Öbiorstw do wspó┼édzia┼éania z MSP.

Szczegó┼éowe informacje dotycz─ůce kryteriów oceny projektów, procedury i dokumentacji konkursowej dost─Öpne s─ů na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem: http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/esa+pecs+wnioski.htm


Kontakt:


Ministerstwo Gospodarki

Arkadiusz Kowalski

Departament Rozwoju Gospodarki

Tel. +48 22 693 58 93

Fax +48 22 693 40 84

Arkadiusz.Kowalski@mg.gov.pl

pl. Trzech Krzy┼╝y 3/5

00-507 Warszawa


Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej

Anna Badurska

tel./fax +48 (22) 840 01 98

Anna.Badurska@kosmos.gov.pl

ul. Bartycka 18a

00-716 Warszawa


« powr´┐Żt

Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej