Strona główna  »  strona główna
Centrum Badan KosmicznychPolspace
Galileo PointGMES Information Center
Aktualności
Nowy nabór wniosków projektowych PECS

Nowy nabór wniosków w ramach programu PECS Europejskiej Agencji Kosmicznej
Ministerstwo Gospodarki, działając na podstawie Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w dniu 27 kwietnia 2007 r., ogłasza konkurs na składanie fiszek projektowych PECS w ramach Planu dla Europejskich Państw Współpracujących.


Wnioskodawcy:
Wnioski mogą składać następujące podmioty zarejestrowane i działające w Polsce:
•    przedsiębiorstwa,
•    jednostki naukowo-badawcze,
•    jednostki edukacyjne,
•    inne podmioty samodzielnie lub w ramach tworzonych przez siebie konsorcjów.


Zakres projektów:
Każdy z projektów musi dotyczyć tematyk, które są określone w Planie dla Europejskich Państw Współpracujących (PECS), zgodnie z Załącznikiem 1 do Porozumienia z ESA:
•    nauki o przestrzeni kosmicznej („space science”), w szczególności astronomii pozaatmosferycznej i astrofizyki, eksploracji Układu Słonecznego i fizyki powiązań Słońce-Ziemia;
•    badań i zastosowań obserwacji Ziemi, w szczególności monitorowania środowiska,
a także meteorologii, aeronomii i geodezji;
•    telekomunikacji, w szczególności demonstracji usług łączności i nawigacji satelitarnej;
•    badań w środowisku mikrograwitacji, w szczególności biologii i medycyny oraz inżynierii materiałowej;
•    inżynierii i wykorzystania segmentu naziemnego.


Typy projektów:
Kategorie działań w ramach PECS, określone przez Załącznik 1 do Porozumienia z ESA, obejmują:
•    technologie i wyposażenie związane z opcjonalnymi programami ESA, które nie są objęte ścieżką krytyczną realizacji programów ESA (non-critical path technology);
•    projekty naukowe i/lub eksperymenty;
•    wykorzystywanie danych;
•    wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw.


Priorytetowe obszary:
Przy wyborze projektów, które zostaną przekazane do ESA, preferencje uzyskają:
•    Projekty z obszarów: inżynierii kosmicznej (wraz z segmentem naziemnym), satelitarnych obserwacji Ziemi, telekomunikacji, nawigacji satelitarnej oraz projekty związane z programem edukacyjnym ESA w w/w obszarach;
•    Projekty odnoszące się do planowanych i bieżących projektów ESA, znajdujących się w chwili rozpatrywania wniosku w fazie realizacyjnej A i B oraz we wstępnej fazie C;
•    Projekty zgłoszone przez naukowo-przemysłowe konsorcjum podmiotów polskich (z udziałem przynajmniej jednego partnera przemysłowego), w szczególności, gdy partner przemysłowy sprawuje rolę lidera konsorcjum;
•    Projekty, których spodziewanym efektem będzie wytworzenie nowej technologii (w tym także oprogramowania, usługi lub know-how), które będą mogły następnie być spożytkowane przez polskiego uczestnika w projekcie (służąc zwiększaniu jego potencjału innowacyjnego);
•    Projekty, których rezultaty (informacje/produkty/usługi/know-how) będą przydatne i możliwe do wykorzystania przez podmioty administracji publicznej w Polsce;
•    Projekty zgłoszone przez polskie podmioty, których potencjał umożliwia realne osiągnięcie zamierzonych celów przedsięwzięcia i sprawną współpracę z ESA i partnerami zagranicznymi.
Przy wyborze priorytetowo będą traktowane projekty obejmujące nowe obszary wymienione w Rezolucji Rady ds. Przestrzeni Kosmicznej „Dalszy rozwój europejskiej polityki kosmicznej”, której przyjęcie jest planowane na dzień 26 września 2008 r.


Finansowanie:
Program PECS umożliwia polskim przedsiębiorstwom oraz instytucjom związanym z sektorem kosmicznym udział w projektach realizowanych przez ESA i wykorzystanie środków w wysokości co najmniej 5 milionów euro w ciągu 5 lat, począwszy od daty podpisania Karty Działań PECS (28 kwietnia 2008r.). Polskie podmioty, które wezmą udział w programie PECS staną się członkami międzynarodowych konsorcjów realizujących projekty ESA.


Wskazówki dotyczące budżetu projektów:
Budżet projektu powinien być podawany w latach kalendarzowych w EURO. Maksymalna wysokość tzw. „overheads” oraz ewentualnych zysków może wynosić 20%, przy czym preferowane będą „overheads” na poziomie 10%.


Dokumentacja konkursowa:
Projektodawca jest zobowiązany przekazać następujące dokumenty:
•    Fiszka projektowa PECS
•    Załączniki: dokumentacja konkursowa ESA

Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl, w dziale: "Konskurs projektów PECS"


Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wersji papierowej fiszki projektowej, do której należy dołączyć wersję elektroniczną fiszki oraz załączników na nośniku CD w dwóch formatach: w formacie nie pozwalającym na dokonywanie modyfikacji treści dokumentacji oraz w oryginalnym formacie fiszki projektowej (dokument sformatowany RTF). Obydwie wersje wniosku (papierową i elektroniczną) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem.

Miejsce i termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie należy składać na adres:
Ministerstwo Gospodarki
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa


W następujących terminach:
I termin: od 1 października 2008 r. do 31 października 2008 r. do godziny 16.00.
Fiszki projektowe wypełnione w języku polskim wraz z załącznikami sporządzonymi  w języku angielskim w jednym oryginale i jednej kopii należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona sformułowaniem: “Konkurs PECS” oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres. Wnioski, które wpłyną po terminie przyjmowania wniosków zostaną odesłane na adres Wnioskodawcy. W przypadku niewyłonienia projektów do przekazania do ESA w terminie I, zostanie ogłoszony kolejny termin składania wniosków.


Ocena projektów:
Spotkanie Zespołu do spraw przygotowania projektu karty działań Programu dla Europejskich Państw Współpracujących Europejskiej Agencji Kosmicznej, oceniającego projekty odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w listopadzie 2008 r. Członkowie Zespołu dokonają oceny na podstawie kryteriów zawartych w dokumencie Karta Oceny Projektów (dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki)


Ogłoszenie wyników konkursu:
Wyniki konkursu w postaci listy projektów zaakceptowanych do przedłożenia ESA będą ogłoszone na stronie internetowej MG www.mg.gov.pl w ciągu 28 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu składania wniosków, tj. do dnia 28 listopada 2008 r.


Dalszy przebieg prac:
Wyselekcjonowane zgodnie z kryteriami wnioski zostaną przekazane przez stronę polską do ESA, gdzie po konsultacjach z odpowiednimi jednostkami programowymi Agencji nastąpi ostateczne wyłonienie projektów i instytucji polskich zaproszonych do współpracy z ESA w ramach programu PECS. Dalszy harmonogram uzależniony będzie od przebiegu uzgodnień według wewnętrznych procedur ESA.


Dodatkowe informacje:
Portal Przemysłowy ESA
http://www.esa.int/home-ind/index.html

Elektroniczny System Zaproszeń do Składania Ofert EMITS
http://emits.esa.int/emits/owa/emits.main

Polska Platforma Technologii Kosmicznych
http://www.spacetech.pl/


Osoba do kontaktu:
Anna Nałęcz-Kobierzycka
Ministerstwo Gospodarki
Departament Rozwoju Gospodarki
anna.nalecz-kobierzycka@mg.gov.pl
Tel. 022 693 50 38« powrót

Aktualności projektu Foresight
Katalog zastosowań technik satelitarnych w Polsce
Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem zastosowań technik satelitarnych w Polsce. Opracowanie jest początkiem tworzenia bazy informacyjnej o obecnych i przyszłych możliwościach zastosowań technik satelitarnych i technologii kosmicznych w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.


DNI TECHNIK SATELITARNYCH

Pomiędzy 21 i 24 czerwca 2007 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się Dni Technik Satelitarnych. Wydarzenie łączyło dyskusje nad kierunkami rozwoju i znaczeniem tego sektora z imprezami służącymi upowszechnianiu wiedzy o możliwościach technik satelitarnych. Organizatorzy wyrażają gorące i szczere podziękowania wszystkim, których zaangażowanie przyczyniło się do sukcesu imprezy.
Prezentacje z konferencji..»


Debata o polskiej polityce kosmicznej
Jakie są polskie priorytety w polityce kosmicznej? Jak i gdzie szukać zależności pomiędzy technikami satelitarnymi a nowoczesną gospodarką?
Dni Technik Satelitarnych stanowiły znakomitą okazję dla podjęcia dyskusji o polskiej polityce kosmicznej. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami przedstawicieli administracji publicznej i kół biznesowych.
Raporty I fazy Projektu Foresight

podsumowanie_74 Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej realizuje projekt celowy Foresightu branżowego: "Ocena perspektyw i korzyści z wykorzystania technik satelitarnych i rozwoju technologii kosmicznych w Polsce". Projekt prowadzony jest we współpracy z Polską Platformą Technologii Kosmicznych przy wsparciu Ministerstwa Nauki i funduszy Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się z raportami pierwszej fazy projektu Foresight "Przyszłość technik satelitarnych w Polsce"


Materiały z konferencji PRZYSZŁOŚĆ TECHNIK SATELITARNYCH W POLSCE
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami pokazywanymi podczas konferencji "PRZYSZŁOŚĆ TECHNIK SATELITARNYCH W POLSCE"
więcej newsów..»
Copyright © 2006 Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej